• Facebook
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube
Counseling Center Staff

   Jennifer Schiller, LMFT, JD

Jenny Schiller 
Director of Clinical Training
Contact her at: 502.895.3411, ext. 394 or
 jschiller@lpts.edu
 

 

 

 

 

   Becky Timerding

Becking Timerding 

    Administrative Assistant 
    Contact her at: 502.894.2293 or
    lsctc@lpts.edu

   Erin Gill

Erin Gill 

    Student Receptionist
    Contact her at: 502.894.2293 or
    lsctc@lpts.edu


 

  • 1044 Alta Vista Road |
  • Louisville, KY 40205 |
  • 800.264.1839 |
  • Fax: 502.895.1096 |
  • Site Map
© Louisville Presbyterian Theological Seminary